Privacy Verklaring Dikrama Clinics B.V.

Adres:
Zakkendragerssteeg 13
3511 AA Utrecht

KvK-nummer: 80115586
BTW-nummer: NL861559551B01

Deze privacyverklaring geeft weer hoe Dikrama Clinics met uw persoonsgegevens omgaat.

Het gebruik van persoonsgegevens
Dikrama Clinics verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u verstrekt via de email, het intakeformulier, de website, via social media, telefoon, app, sms, post en/of mondeling. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verkregen via derden in het kader van de beroepsuitoefening of dienstverlening.

Dikrama Clinics verwerkt o.a. de volgende (bijzondere) persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer(s)
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Foto’s
 • Burgerservicenummer
 • Gegevens van belang voor het uitvoeren van de behandeling bijv. (medische) gegevens.

Doeleinden
Dikrama Clinics verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar medische dienstverlening en de beroepsuitoefening van arts en huidtherapeut. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt om de financiële belangen en/of commerciële belangen van Dikrama Clinics te dienen.

Grondslagen
Dikrama Clinics verwerkt deze persoonsgegevens op de volgende gronden:

 • Het uitvoeren van de een behandeling in opdracht van u
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen zoals bijvoorbeeld identificatie in het kader van de richtlijnen van de Inspectie van de Gezondheidszorg. (IGJ)
 • Beheer van het elektronisch patiëntendossier
 • Facturering en het zo nodig innen van gelden al dan niet middels incassomaatregelen

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Dikrama Clinics zal persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw expliciete toestemming, tenzij de doorgifte geschiedt in het kader van bovengenoemde grondslagen. Met de hier bedoelde derde is dan een verwerkersovereenkomst gesloten.

Website, links naar andere websites en/of social media
Onze website kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Ook de social media knoppen op onze website zijn opgenomen om eenvoudig onze pagina’s van social media netwerken zoals LinkedIn, Facebook en Instagram te kunnen delen. Dikrama Clinics is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

Bewaartermijn
Dikrama Clinics zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Voor u is in dat kader relevant om te weten dat de bewaartermijn ten behoeve van beroepsaansprakelijkheid 15 jaar is zodat de door u verstrekte persoonsgegevens ook gedurende maximaal 15 jaar bewaard kunnen worden.

 • Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.
 • Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
 • Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we uw gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan uw gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Al het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.
 • In geval van behandeling worden aanvullende overeenkomsten getekend.

Wij zijn transparant – uw rechten
U heeft het recht om Dikrama Clinics te verzoeken inzage te geven in uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek tot inzage ontvangt u binnen een redelijke termijn een overzicht van uw door ons verwerkte en/of bewaarde persoonsgegevens.

Voor het opvragen van deze persoonsgegevens kunt u een email sturen naar info@dikramaclinics.nl waarna wij de procedure zullen opstarten. U heeft daarnaast het recht bezwaar te maken tegen de verwerking of het bewaren van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om een verzoek te doen tot rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Het is daarbij goed om te realiseren dat een beroep op de hiervoor genoemde rechten kan worden afgewezen indien het verwerken van uw persoonsgegevens in het belang is van een correcte uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht, vanwege een beroep op het beroepsgeheim van de arts of het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is vanwege de wettelijke vereisten die hiervoor gelden.
Indien u daartoe aanleiding ziet, hebt u tenslotte het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy verklaring Dikrama Clinics, versie datum 18-02-2021